начало » СТАТУС НА ПРОЕКТИ - ДОГОВОРИРАНЕ

Статус проекти
Последна актуализация: 2018-10-25

УРН        

Не е открит бенефициент с подаденото УРН

    Етапи при договориране на проект

  • 1. Прием на проекта в ОПСМП (Областна дирекция)

  • 2. Проверка за окомплектованост на проекта на ниво ОПСМП

  • 3. Изпратен проект в Централно управление - София

  • 4. Документална проверка - Контролен лист 1

  • 5. Проверка за допустимост на проекта и дейностите на кандидата - Контролен лист 2

  • 6. Изпратено уведомително писмо за отстраняване на неясноти и непълноти в проекта

  • 7. Повторна проверка на КЛ1 и КЛ2 след отговор на уведомителното писмо

  • 8. Изчисления относно размера на допустимите инвестиции на Контролен лист 3

  • 9. Проверка на Бизнес плана относно възвръщаемостта и рентабилността на проекта за 5 или 10 годишен период

  • 10. Попълване на таблица за оценка по критерии на проекта

  • 11. Попълване на отчет на съответствие

  • 12. Проекта се докладва на ЕКОП (Експертна комисия за осигуряване на прозрачност)

  • 13. Изготвяне и изпращане на уведомително писмо за одобрение или отказ на проекта

  • 14. Сключен договор за финансиране на проекта

  • 15. Отказ за финансиране

  • 16. Отказ за финансиране поради недостатъчен бюджет

  • 17. Анулиране на проекта

  • 18. Оттеглено заявление