начало » СТАТУС НА ПРОЕКТИ - ДОГОВОРИРАНЕ

Статус проекти
Последна актуализация: 2018-10-25

УРН        

УРН: 384254
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Хитрино
ИД НОМЕР: 27/07/2/0/00293
ДАТА ИД: 30.9.2016
СЪСТОЯНИЕ: ОТТЕГЛЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ
МЯРКА: (2014-2020) Мярка 7, Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
Забележка: В момента се разглеждат проекти с 65 и повече точки от предварителната оценка по критериите за подбор.
Проектът се изпълнява на територията на община с установен или прогнозиран воден стрес: 20
Проектът се изпълнява на територията на община с установено лошо качество на питейната вода: 25
Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население до 500 души: 10
Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект: 5
Общ брой на получените точки от предварителната оценка на проекта: 60

УРН: 384254
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Хитрино
ИД НОМЕР: 27/07/2/0/00159
ДАТА ИД: 29.9.2016
СЪСТОЯНИЕ: ОТКАЗ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПОРАДИ НЕДОСТАТЪЧЕН БЮДЖЕТ
МЯРКА: (2014-2020) Мярка 7, Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
Забележка: В момента се разглеждат проекти с 63 и повече точки от предварителната оценка по критериите за подбор.
Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрирана безработица от 30.01% до 40%: 12
Чрез инвестициите по проекта ше се осигури директна транспортна свързаност на населено място/населени места на територията на община от селски район с по-висок клас път: 18
Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население до 500 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване): 10
Общ брой на получените точки от предварителната оценка на проекта: 40

УРН: 384254
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Хитрино
ИД НОМЕР: 27/07/2/0/00318
ДАТА ИД: 30.9.2016
СЪСТОЯНИЕ: ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТ НА СЪОТВЕТСТВИЕ
МЯРКА: (2014-2020) Мярка 7, Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
Забележка: В момента се разглеждат проекти с 55 и повече точки от предварителната оценка по критериите за подбор.
Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрирана безработица от 30.01% до 40%: 12
Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население до 1000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване): 10
Общ брой на получените точки от предварителната оценка на проекта: 22


    Етапи при договориране на проект

 • 1. Прием на проекта в ОПСМП (Областна дирекция)

 • 2. Проверка за окомплектованост на проекта на ниво ОПСМП

 • 3. Изпратен проект в Централно управление - София

 • 4. Документална проверка - Контролен лист 1

 • 5. Проверка за допустимост на проекта и дейностите на кандидата - Контролен лист 2

 • 6. Изпратено уведомително писмо за отстраняване на неясноти и непълноти в проекта

 • 7. Повторна проверка на КЛ1 и КЛ2 след отговор на уведомителното писмо

 • 8. Изчисления относно размера на допустимите инвестиции на Контролен лист 3

 • 9. Проверка на Бизнес плана относно възвръщаемостта и рентабилността на проекта за 5 или 10 годишен период

 • 10. Попълване на таблица за оценка по критерии на проекта

 • 11. Попълване на отчет на съответствие

 • 12. Проекта се докладва на ЕКОП (Експертна комисия за осигуряване на прозрачност)

 • 13. Изготвяне и изпращане на уведомително писмо за одобрение или отказ на проекта

 • 14. Сключен договор за финансиране на проекта

 • 15. Отказ за финансиране

 • 16. Отказ за финансиране поради недостатъчен бюджет

 • 17. Анулиране на проекта

 • 18. Оттеглено заявление