начало » мярка 112

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"

Нормативна база: Наредба № 9 от 3.04.2008 г.

Цели на мярката:

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или
поемането на вече съществуващи стопанства;
2. Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането
на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на
околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.

Максимална субсидия (лв.)

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от
левовата равностойност на 25 000 евро.

Допустими кандидати

Физически лица или еднолични търговци, отговарящи на изискванията, заложени в чл. 9(1) от Наредба № 9 от 3.04.2008г.

Допустими дейности

1. Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
2. Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
3. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени;
4. Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
5. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
6. Увеличаване броя на животните в стопанството;
7. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
8. Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване
компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните;
9. Завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационнадейност относно тези проблеми;
10. Преминаване към биологично производство.

Необходими документи

СЪОБЩЕНИЯ
  • СЪОБЩЕНИЕ - инвестиции след второто плащане 12.68 KB | Свали
Документи за кандидатсване
Заповеди за прием
НОРМАТИВНА БАЗА
Образци на декларации
Заявка за плащане
АРХИВ