начало » мярка 121

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"

Нормативна база: Наредба № 8 от 3.04.2008 г.

Цели на мярката:

Подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез
преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и
насърчаване въвеждането на нови технически решения.

Максимална субсидия (лв.)

Финансовата помощ за одобрени проекти след 01.01.2010 г. е в размер до 60% от общите допустими разходи. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро

Допустими кандидати

1. Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или
няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени
земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
2. Признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата
организация на производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски
дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба."

Допустими дейности

1. Подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;
2. Подобряване опазването на околната среда;
3. Спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните."

График за прием на документи

по гарантираните бюджети от 19.07.2010 до 15.08.2010
по ЕПИВ (европейски план за икономическо възстановяване) от 19.07.2010 до 15.08.2010
 
 

Необходими документи

Резюме за мярката
Документи за кандидатсване
  • Зявление за подпомагане по Мярка 121 551.5 KB | Свали
  • Образец на бизнес план по Мярка 121 199 KB | Свали
  • Образец на бизнес план за кандидатстване по мярка 121 606.5 KB | Свали
  • Таблица за изчисляване по мярка 121 54.5 KB | Свали
  • Списък на инвестициите, свързани с изпълнението на... 50.5 KB | Свали
  • Методика за оценка на техническото съответствие между размера... 376 KB | Свали
  • ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НИТРАТНАТА ДИРЕКТИВА 65.5 KB | Свали
Заповеди за прием
Заповеди и уведомления
НОРМАТИВНА БАЗА
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
Кандидатстване за авансово плащане с поръчителство (Договорите за поръчителство се представят в РА без вписана дата на титулната страница!)
Заявка за замяна на банкова гаранция/запис на заповед/договор за поръчителство
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации
АРХИВ