начало » Мярка 122

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите"

Нормативна база: Наредба № 21 от 07.07.2008 г.

Цели на мярката:

1. Подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостъблени гори;
2. Подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности (отгледни сечи и кастрене);
3. Подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности, както и производството и добива на недървесни продукти от горите."

Максимална субсидия (лв.)

Финансовата помощ е в размер до 60% от общите допустими разходи. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е левовата равностойност на 600 000 евро

Допустими кандидати

1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица - собственици на гори с площ, по-голяма от 0,5 ха;
2. Общини, притежаващи над 10 ха гори."

Допустими дейности

1. Осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения на възраст до 10 години;
2. Отгледни сечи във високостъблени насаждения и култури до 40-годишна възраст;
3. Кастрене на минимум 80 стъбла на хектар в иглолистни гори до 40-годишна възраст;
4. Закупуване на специализирана горска техника и оборудване.

График за прием на документи

от 14.06.2010 до 15.08.2010

Необходими документи

Документи за кандидатсване
Заповеди за прием
НОРМАТИВНА БАЗА
  • НАРЕДБА № 21 от 7.07.2008 г. 5.89 MB | Свали
Заявка за плащане за четвърта година.
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
Кандидатстване за авансово плащане с поръчителство (Договорите за поръчителство се представят в РА без вписана дата на титулната страница!)
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане ( зпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г.)
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за междинно / окончателно плащане
АРХИВ