начало » Мярка 123

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

Нормативна база: Наредба № 18 от 26.06.2008 г.

Цели на мярката:

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и
конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската
промишленост.

Максимална субсидия (лв.)

Финансовата помощ е в размер до 50% от общите допустими разходи. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро

Допустими кандидати

Еднолични търговци или юридически лица, които са:
1. Микро-, малки или средни предприятия
2. Междинни предприятия

Допустими дейности

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
4. постигане на съответствие със стандартите на Общността;
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
6. опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци);
7. увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници;
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти;
11. подобряване на защитата и хуманното отношение към животните."

График за прием на документи

по ЕПИВ (европейски план за икономическо възстановяване) от 14.06.2010 до 18.07.2010
по ЕПИВ (европейски план за икономическо възстановяване) от 19.07.2010 до 15.08.2010
 

Необходими документи

Резюме за мярката
Документи за кандидатсване
Заповеди за прием
НОРМАТИВНА БАЗА
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
Кандидатстване за авансово плащане с поръчителство (Договорите за поръчителство се представят в РА без вписана дата на титулната страница!)
Заявка за замяна на банкова гаранция/запис на заповед/договор за поръчителство
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации
АРХИВ
  • Заповед 03-РД/1737 за отваряне на приема по Мярка 123 71.3 KB | Свали
  • Образец на бизнес план за кандидатстване по Мярка 123 742 KB | Свали
  • Заповед 01-0409/1582 за отваряне на приема по Мярка 123 53.8 KB | Свали
  • Заповед № РД 09-637/09.10.2008 г. 156.21 KB | Свали
  • Заповед за изменение на Заповед № 01-РД/663 от 16.04.2009г. 185.27 KB | Свали
  • Заповед за определяне на периоди за прием на заявления по мярка 123 103.5 KB | Свали
  • НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. 1.6 MB | Свали