начало » Мярка 143

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния"

Нормативна база: Наредба № 10 от 3.04.2008 г.

Цели на мярката:

1. Подпомагане на фермерите относно възможностите им за достъп за подкрепа по линия на II стълб на Общата селскостопанска политика;
2. Подобряване на ефективността на използване на финансовите средства, насочени към техните стопанства;
3. Подпомагане на фермерите при спазването на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС), предвидени в чл. 5 и Анекс IV на Регламент (ЕО) 1782/2003, стандартите за качество и хигиена на производство, ветеринарните и фитосанитарни изисквания, условията за хуманно отношение към животните и изискванията за опазване компонентите на околната среда.

Максимална субсидия (лв.)

До 500 евро за предоставен пълен комплект от съветнически услуги съгласно изискванията на Наредба № 10 от 3.04.2008 г.

Допустими кандидати

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)

Допустими дейности

Финансова помощ се предоставя за осигуряване на пълен комплект от съветнически услуги на лицата, допустими за кандидатстване по следните мерки от ПРСР:
1. Мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране";
2. Мярка "Създаване на стопанства на млади фермери";
3. Мярка "Създаване на организации на производители";
4. Мярка "Агроекологични плащания";

Необходими документи

Документи за кандидатсване
  • ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 г. НА НССЗ ВЪВ ВРЪЗКА С МЯРКА 143 425 KB | Свали
  • Обява за започване изпълнението на дейностите по мярка 143 84.89 KB | Свали
НОРМАТИВНА БАЗА
Заявка за плащане