начало » Мярка 212

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони"

Нормативна база: НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008, обн., ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 8.12.2009 г.

Цели на мярката:

 1. Поддържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и предотвратяване на изоставянето на земеделските земи;

2. Противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони;

3. Поддържането на ландшафта и биологичното разнообразие;

4. Рационалното използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси
 

Максимална субсидия (лв.)

Левовата равностойност на 3500 евро.
 

Допустими кандидати

Подпомагат се земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
 

Допустими дейности

http://www.dfz.bg/bg/direktni-plashtania-na-plosht/shemi-i-merki/

Необходими документи

НОРМАТИВНА БАЗА
  • НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г. 159.78 KB | Свали