начало » Мярка 214

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 214 "Агроекологични плащания"

Нормативна база: НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Цели на мярката:

1. Увеличаване на разбирането и знанията на земеделските стопани за въздействието, положително и отрицателно, на селскостопанските практики върху околната среда, особено по отношение на управлението на почвите и водите и опазване на биологичното разнообразие;

2. Поощряване на използването на екологичното планиране в практиките за управление на земеделските стопанства чрез въвеждането на многогодишен план за управление на хранителните вещества и план за сеитбообращение;

3. Подкрепа за развитието на биологичното земеделие като екологосъобразен метод за селскостопанско производство, който е и икономически изгоден;

4. Съхраняване на генетичното разнообразие чрез подкрепа за опазването на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство, и традиционни сортове от земеделски култури, особено когато те предоставят допълнителни екологични ползи за обществото;

5. Запазване на биологичното разнообразие чрез насърчаване на опазването на обработваеми земи с висока природна стойност, които са застрашени в случай на промяна на начина на земеползване, интензификация на производството и/или изоставяне на земеделските земи, включително и чрез подкрепа за традиционните животновъдни практики в определени територии;

6. Поддържане и възстановяване на традиционния селскостопански ландшафт и характеристики на ландшафта, които имат културна, природна или екологична стойност, особено по отношение на биологичното разнообразие;

7. Запазване на почвените и водните ресурси, включително в районите, в които почвите са засегнати от силна ерозия или са застрашени от загуба на хранителни вещества или от други форми на замърсяване от селскостопански източници;

8. Подпомагане на земеделските стопани, които доброволно поемат задължение да управляват земеделски земи в местата по Натура 2000 в съответствие с целите и изискванията на Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 15 - Околна среда, потребители и здравеопазване, том 02) и Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици, преди въвеждането на законови задължения по управлението на тези земи (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 15 - Околна среда, потребители и здравеопазване, том 01).
 

Максимална субсидия (лв.)

Левовата равностойност до 900 евро/ха и до 200 евро/ЖЕ.
 

Допустими кандидати

Агроекологичните плащания се отпускат на земеделски стопани, които на доброволен принцип поемат агроекологични ангажименти, свързани с изпълнението на агроекологични дейности върху определена площ, биологично пчеларство или опазване на застрашени от изчезване редки местни породи животни. Като правило, агроекологичните задължения трябва да бъдат поети за срок от минимум 5 години.НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г., обн., ДВ, бр. 29 от 17.04.2009 г., в сила от 17.04.2009 г., изм. и доп., бр. 19 от 9.03.2010 г., в сила от 9.03.2010 г.
 

Допустими дейности

1) „Биологичното растениевъдство”;

2) „Биологичното пчеларство”;

3) „Традиционното отглеждане на овощни култури” – навсякъде, където съществуват стари (над 25 години) овощни градини;

4) „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”;

5) „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”;

6) „Контрол на почвената ерозия”.

7) „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност” – само в райони, определени като райони с висока природна стойност.

8) „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологично важни места” – само в райони, определени като орнитологично важни места (Приложение 1, 1а и 2 от Наредба № 11 от 6.04.2009 за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания”);

9) „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)” – на територията на Националните паркове “Пирин” и “Централен Балкан”.

Необходими документи

Приложимо законодателство
 • Наредба 11от 6.04.2009 г. 745.27 KB | Свали
 • Наредба 11 от 6.04.2009г. 5.15 MB | Свали
 • Методика за намаляване и отказване на агроекологични плащания 4.34 MB | Свали
 • Методика за прилагането на кръстосаното съответствие в България 662.99 KB | Свали
 • Заповед РД-09-617 от 01.08.2011г. 306.27 KB | Свали
 • Списък на основните култури и техните кодове 202.5 KB | Свали
 • Закон за подпомагане на земеделските производители 2.61 MB | Свали
 • Закон за опазване на земеделските земи 1.64 MB | Свали
 • Закон за пчеларството 1.4 MB | Свали
 • Закон за лова и опазване на дивеча 3.99 MB | Свали
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност 1.44 MB | Свали
 • Закон за животновъдството 1.99 MB | Свали
 • Закон за защитените територии 2.77 MB | Свали
 • Наредба 61 от 09.05.2006г. 1.09 MB | Свали
Резюме за мярката
Документи за кандидатсване