начало » Мярка 223

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи"

Нормативна база: Наредба № 22 от 07.07.2008 г.

Цели на мярката:

1. Увеличаване на лесистостта в равнинните райони;
2. Намаляване на ерозията и предпазване на земята от маргинализация;
3. Подобряване на водния баланс в подкрепените територии.

Максимална субсидия (лв.)

Финансовата помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи. Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 300 000 евро.

Допустими кандидати

1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха;
2. Общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;
3. Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха."

Допустими дейности

1. Създаване на горски култури, което включва:
а) изготвяне на технологичен план за залесяване;
б) почвоподготовка;
в) транспорт и временно съхранение на посадъчния материал;
г) закупуване на посадъчен материал;
д) разходи за труд при залесяване;
е) ограждане на залесената територия;
2. Поддържане на създадените горски култури, което включва:
а) попълване (презасяване или презасаждане);
б) отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването."

График за прием на документи

от 14.06.2010 до 15.08.2010

Необходими документи

Резюме за мярката
Документи за кандидатсване
Заповеди и уведомления
НОРМАТИВНА БАЗА
  • НАРЕДБА № 22 от 7.07.2008 г. 4.63 MB | Свали
ОБРАБОТКА НА ПРОЕКТИ НА НИВО ОТОРИЗАЦИЯ
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
Кандидатстване за авансово плащане с поръчителство (Договорите за поръчителство се представят в РА без вписана дата на титулната страница!)
Заявка за замяна на банкова гаранция/запис на заповед/договор за поръчителство
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане ( зпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г.)
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за междинно / окончателно плащане
ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
АРХИВ