начало » Мярка 226

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"

Нормативна база: Наредба № 20 от 07.07.2008 г.

Цели на мярката:

1. Възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия;
2. Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари.

Максимална субсидия (лв.)

Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи по проекта. Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 300 000 евро.

Допустими кандидати

1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд;
2. Общини, собственици на гори и земи от горския фонд;
3. Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд.

Допустими дейности

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните възстановителни дейности:                                                                                                                                          
 1. Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;
2. Презалесяване на пострадалите гори, което включва:
a) изготвяне на технологичен план за залесяване;
б) почвоподготовка;
в) закупуване на семена или фиданки за залесяване;
г) транспорт и временно съхранение на семена или фиданки;
д) засаждане на фиданките или засяване на семената;
3. Създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.
Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните превантивни дейности:
1. Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура - лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
2. Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства съгласно Наредба № 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари;
3. Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки;
4. Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
5. Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация;
6. Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари;
7. Разнообразяване на видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои, с изключение на иглолистните месторастения.

График за прием на документи

от 14.06.2010 до 15.08.2010

 

Необходими документи

Резюме за мярката
Документи за кандидатсване
  • Заявление за подпомагане по мярка 226 286 KB | Свали
Заповеди и уведомления
НОРМАТИВНА БАЗА
  • НАРЕДБА № 20 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. 5.28 MB | Свали
ОБРАБОТКА НА ПРОЕКТИ НА НИВО ОТОРИЗАЦИЯ
Заявка за плащане за четвърта година.
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
Кандидатстване за авансово плащане с поръчителство (Договорите за поръчителство се представят в РА без вписана дата на титулната страница!)
Заявка за замяна на банкова гаранция/запис на заповед/договор за поръчителство
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане ( зпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г.)
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за междинно / окончателно плащане
ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
АРХИВ