начало » Мярка 311

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"

Нормативна база: Наредба № 30 от 11.08.2008 г .

Цели на мярката:

1. Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности;
2. Насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони;
3. Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони

Максимална субсидия (лв.)

Финансовата помощ е в размер до 70 % от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.
Финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници е в размер до 80 % от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

Допустими кандидати

Еднолични търговци (ЕТ) и Юридически лица (ЮЛ), които отговарят на изисканията заложени в чл.13 от Наредба  № 30 от 11.08.2008 г .

Допустими дейности

1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;
2. Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността, включително чрез финансов лизинг;
3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;
4. Закупуване на коне за неземеделска дейност;
5. Общи разходи:
а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;
б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта."

График за прием на документи

по ЕПИВ (европейски план за икономическо възстановяване) от 14.06.2010 - 18.07.2010 
по ЕПИВ (европейски план за икономическо възстановяване) от 19.07.2010 - 15.08.2010
 

 

 

Ръководство за изпълнение на проекти и договори по Мярка 311

http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l3/36

Необходими документи

Бизнес план /по образец/
Документи за кандидатсване
Заповеди за прием
Заповеди и уведомления
НОРМАТИВНА БАЗА
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
Кандидатстване за авансово плащане с поръчителство (Договорите за поръчителство се представят в РА без вписана дата на титулната страница!)
Заявка за замяна на банкова гаранция/запис на заповед/договор за поръчителство
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации
АРХИВ