начало » Мярка 313

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"

Нормативна база: Наредба № 32 от 12.09.2008 г .

Цели на мярката:

1. Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;
2. Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони

Максимална субсидия (лв.)

Финансовата помощ е в размер 100 % от одобрените разходи за проекти на общини, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.
Финансовата помощ е в размер 70 % от одобрените разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

Допустими кандидати

1. Общини, посочени в приложение № 1 на Наредба  № 32 от 12. 09. 2008 г .;
2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на община от селските райони (приложение № 2  на Наредба  № 32 от 12. 09. 2008 г .;).

Допустими дейности

1. Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:
а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;
б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;
в) съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;
2. Разработване и маркетинг на туристически продукти:
а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
б) разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони.

Необходими документи

Резюме за мярката
Документи за кандидатсване
Заповеди за прием
НОРМАТИВНА БАЗА
  • НАРЕДБА № 32 от 12.03.2008 г. 5.1 MB | Свали
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
Кандидатстване за авансово плащане с поръчителство (Договорите за поръчителство се представят в РА без вписана дата на титулната страница!)
Заявка за замяна на банкова гаранция/запис на заповед/договор за поръчителство
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане ( зпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г.)
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за междинно / окончателно плащане
Кандидатстване за безлихвен заем ( само при окончателно плащане )
АРХИВ