начало » Мярка 321

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

Нормативна база: Наредба № 25 от 29.07.2008 г.

Цели на мярката:

1. Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони чрез подобряване на пътната инфраструктура;
2. Подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура;
3. Подобряване достъпа на населението на селските райони до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
4. Подобряване достъпа на населението от селските райони до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението;
5. Подобряване достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии

Максимална субсидия (лв.)

Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, представен от юридическо лице с нестопанска цел или читалище, е левовата равностойност на 500 000 евро.Финансовата помощ е в размер на 70 % от общата стойност на допустимите разходи за проекти на читалища или юридически лица с нестопанска цел.                                   
Една община може да бъде подпомогната за проекти одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 10 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР. Финансовата помощ е в размер на 100 % от общата стойност на допустимите разходи за проекти на общини.

Допустими кандидати

1. общини, посочени в приложение № 1 от Наредбата
2. общини, посочени в приложение №2 от Наредбата
3. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
4. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища

Допустими дейности

1. строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидатът може да докаже важни социални и икономически ползи;
2. строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
3. строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;
4. изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);
5. изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
6. инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;
7. изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;
8. изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);
9. изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:
а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;
б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;
10. изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.

График за прием на документи

редовен прием 20.09.2010 до 22.10.2010
по ЕПИВ (европейски план за икономическо възстановяване) от 20.09.2010 до 22.10.2010

Необходими документи

Резюме за мярката
Документи за кандидатсване
Заповеди за прием
НОРМАТИВНА БАЗА
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
Кандидатстване за авансово плащане с поръчителство (Договорите за поръчителство се представят в РА без вписана дата на титулната страница!)
Заявка за замяна на банкова гаранция/запис на заповед/договор за поръчителство
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане ( зпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г.)
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации
МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за междинно / окончателно плащане
ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Кандидатстване за безлихвен заем ( само при окончателно плащане )
АРХИВ