начало » Мярка 41

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 41 "Прилагане на стратегии за местно развитие"

Нормативна база:

Цели на мярката:

Осигуряване на основа за средносрочно и дългосрочно устойчиво развитие в селските райони чрез прилагането на подхода "отдолу - нагоре" и насърчаване "ученето чрез правене" в местните общности, повишавайки техния капацитет за планиране;

Създаване на възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите в селските райони чрез разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на местното население;

Стимулиране на интегрирани и устойчиви практики. 

 

Разглеждането и обработването на заявките за плащане по одобрени проекти по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, се извършва по реда и условията на наредбите по съответните мерки по ос 1, 2 и 3 от ПРСР 2007-2013г.

При подаване на заявка за плащане се използват утвърдените образци на документи за конкретната мярка.

Заявката за авансово плащане се придружава от документи по образец,  публикувани в раздела за мярката от ПРСР, по която е сключен договора за финансово подпомагане.

Образците на заявки за междинно/окончателно плащане, таблицата за разходите, формата за наблюдение, образци на декларации и други документи се намират в раздела за мярката, по която е одобрен проекта.

Необходими документи

НОРМАТИВНА БАЗА
ОБРАБОТКА НА ПРОЕКТИ НА НИВО ОТОРИЗАЦИЯ
  • Декларация по чл. 28, ал. 1, т. 9 45.5 KB | Свали
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации