начало » мярка 431-1

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

мярка 431-1 ”Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ”

Нормативна база: НАРЕДБА № 23 от 18.12.2009 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена актив

Цели на мярката:

- Да насърчи развитието на МИГ като силни и ефикасно действащи структури;

- Да осигури  ресурси – човешки, техническии финансови, необходими за цялостното обезпечаване на дейностите на МИГ и за прилагане на техните стратегии за местно развитие;

- Да повиши информираността и уменията на местните жители относно подхода ЛИДЕР и да насърчи тяхното активно участие в процеса на прилагане на стратегиите за местно развитие.

Максимална субсидия (лв.)

Максималният размер на общия публичен принос от ПРСР в бюджета на една стратегия за местно развитие е левовата равностойност на 2 000 000 евро.

Допустими кандидати

Финансова помощ се предоставя за проекти към стратегията за местно развитие само на МИГ, одобрена по реда на НАРЕДБА № 23 от 18.12.2009.

Допустими дейности

Финансовата помощ се предоставя за дейности, които допринасят за постигане на целите на мярка "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие":

1. насърчаване развитието на МИГ като силна и ефикасно действаща структура;

2. осигуряване на ресурси - човешки, технически и финансови, за цялостно обезпечаване на дейностите на МИГ и за прилагане на техните стратегии за местно развитие;

3. повишаване на информираността и уменията на местните жители относно подхода Лидер и насърчаване на активното им участие в процеса на прилагане на стратегии за местно развитие.

Необходими документи

  • Информация относно разпределение по екипи отговорни експерти 93.5 KB | Свали
Заповеди и уведомления
НОРМАТИВНА БАЗА
  • НАРЕДБА № 23 от 18.12.2009 г. 5.62 MB | Свали
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. 287.4 KB | Свали
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации