начало » Мярка 431-2

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи"

Нормативна база: Наредба № 14 от 03.04.2008 г.

Цели на мярката:

1. Подпомагане възникването на местни инициативни групи в селски райони;
2. Подкрепа за придобиването на умения за създаването и функционирането на такива групи на местно ниво;
3. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие;
4. Насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие.

Максимална субсидия (лв.)

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният е левовата равностойност на 100 000 евро.

Допустими кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват:
1. общини от селските райони, съгласно приложение № 1;
2. юридически лица с нестопанска цел;
3. юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите ,

Допустими дейности

1. проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни;
2. обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване (заплати, възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие;
3. обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР;
4. учебни посещения за представители на потенциалните Местни инициативни групи (МИГ) или за представители на МИГ от другите страни - членки на Европейския съюз, за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията за местно развитие;
5. работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;
6. информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;
7. разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие;
8. подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Необходими документи

Документи за кандидатсване
 • Указания към Получателите на финансова помощ за изпълнение на... 948 KB | Свали
 • Доклад за отчитане 536 KB | Свали
 • Списък на експерти, преминали обучение в Министерството на... 540.5 KB | Свали
 • Списък на експерти, преминали обучение в Министерството на... 200.35 KB | Свали
 • Съобщение до кандидатите за експерти за оказване на... 91.39 KB | Свали
 • Обява за набиране на проектни предложения по под-мярка 431-2 131.56 KB | Свали
 • Заявление за подпомагане за предоставяне на финансова помощ по... 269.5 KB | Свали
 • СПИСЪК на експерти, преминали обучение в министерството на... 196.51 KB | Свали
 • Първа Покана за набиране на проектни предложения по под-мярка 431-2 171.5 KB | Свали
 • Списък на одобрените проекти по първа обява за набиране на... 213.52 KB | Свали
 • Заповед № РД 09-235/18.03.2009 г. 305.5 KB | Свали
Заповеди и уведомления
НОРМАТИВНА БАЗА
 • НАРЕДБА № 14 от 03.04.2008 г. 820.5 KB | Свали
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за междинно / окончателно плащане