начало » новини » Бенефициентите по ПРСР трябва да съгласуват с ДФ „Земеделие” промените в договорите си с фирми изпълнители

Новини
Бенефициентите по ПРСР трябва да съгласуват с ДФ „Земеделие” промените в договорите си с фирми изпълнители

2011-08-05

       За целта те трябва да подадат заявка за одобрение на измененията в отдел „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони” във фонда. Съгласуването касае измененията в договорите на одобрени кандидати по всички мерки от програмата. След анексиране на новите условия в бизнес плана, бенефициентите ще могат да ги декларират като одобрен разход в заявката за плащане. Нанасянето на всякакви промени в инвестиционните параметри или анексирането им не е разрешено след подаването на заявка за междинно или окончателно плащане.

       Съгласно текстовете на Наредбите, които уреждат прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013): 

          "(1) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ в РА не по-късно от два месеца преди изтичане на срока му. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.

          (2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:

          1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;

          2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;

          3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ... ."

 

         Фонд  „Земеделие” ще одобрява или отхвърля исканията за променив срок до един месец след подаването на съответните заявки.

  

5 август 2011 г.                                           Държавен фонд „Земеделие”-

                                                                     Разплащателна агенцияВиж всички новини