начало » новини » ВАЖНО: Покана до ползвателите на финансова помощ по ПРСР 2007-2013г.

Новини
ВАЖНО: Покана до ползвателите на финансова помощ по ПРСР 2007-2013г.

2015-05-27

Заради в този период от годината се очаква прекомерна натовареност в регионалните офиси и в централно управление на ДФЗ.
ДФ „Земеделие” – РА е създал организация за ускоряване на процеса по обработване на заявките за плащане, с което се цели недопускане на загуба на европейски средства от Програмата. Въпреки това, Ви каним да подавате заявки за плащане непосредствено след приключване на дейностите по проектите и окомплектоване на изискуемите документи, без да изчаквате нормативно определения краен срок. По този начин ще се гарантира разплащането на одобрените проекти по ПРСР в съответствие със заложените срокове и ще се намали риска от загуба на средства. Освен това ще се осигури нормалното протичане на работния процес на администрацията, ангажирана с обработка на заявките за плащане.
Обръщаме Ви внимание, че предвид необходимостта от ускорена обработка на заявките за плащане, следва стриктно да се придържате към утвърдените образци на документите, придружаващи заявките за плащане; да се стремите към пълна окомплектованост; да спазвате сроковете за отговор на уведомително писмо, с което се изискват допълнителни документи, регламентирани в съответната наредба по конкретната мярка; да оказвате съдействие на служителите, обработващи документите Ви, тъй като непредставянето в срок на изискани допълнителни документи и/или разяснения може да доведе до отказ за изплащане на част или на цялата финансова помощ.27 май 2015 г.             ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенцияВиж всички новини