начало » новини » Важна информация за всички бенефициенти, възложители по ЗОП и НВМОП

Новини
Важна информация за всички бенефициенти, възложители по ЗОП и НВМОП

2010-12-23

Уважаеми бенефициенти,

 

От процедурата за осъществяване на предварителен и/или последващ контрол върху процедури за обществени поръчки отпада изцяло методологията за анализ на риска. На проверка, съгласно правилата на новата Процедура 2 – последващ контрол/след влизане в сила на настоящата Процедура – 17.12.2010г./, подлежат всички процедури (с изключение на онези, попадащи в обхвата на Процедура 1).

С цел спазване на изискванията на европейското законодателство, процедурите за обществени поръчки, попаднали в извадките на извършените до влизането в сила на настоящото изменение на Процедурата риск-анализи, също ще подлежат на проверка. Онези бенефициенти, чиито процедури не са попаднали за проверка и са били уведомени по надлежния ред, ще трябва също да представят цялата документация по проведената обществена поръчка.

       Онези бенефициенти, които вече имат сключен/и анекс/и към договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще бъдат уведомени, че на определен етап от изпълнението на проекта ще им бъде изискана цялата документация по проведената обществена поръчка.

       На бенефициентите, чиито обществени поръчки в момента са в процес на предварителен контрол по правилата на старата Процедура 2 – предварителен контрол /преди влизане в сила на настоящата Процедура – 17.12.2010г./, ще им бъде разрешено да започнат провеждането на процедурите си (или да сключат договор, в зависимост от етапа на който са процедурите им). Същите ще подлежат на последващ контрол по правилата на новата Процедура 2 – последващ контрол /след влизане в сила на настоящата Процедура – 17.12.2010г./.

            Разглеждането на всички обществени поръчки, които в момента са в процес на последващ контрол по правилата на старата Процедура 3 – последващ контрол /преди влизане в сила на настоящата Процедура – 17.12.2010г./, ще продължи по правилата на новата Процедура 2 – последващ контрол /след влизане в сила на настоящата Процедура – 17.12.2010г./.

            На електронната страница на Държавен фонд „Земеделие” са публикувани образци на списък на планираните обществени поръчки и на описателен документ. В описателния документ е задължително бенефициентите да предоставят подробна информация за критериите за подбор на кандидатите и критериите за оценка на офертите. Същите ще бъдат проверявани обстойно да няма включени в тях условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки. В случай че бъдат установени нередности, ще бъде изпратено уведомително писмо до съответния бенефициент, с което ще му бъдесъобщено за констатираните нередности и ще му бъде предоставен срок, в които да ги отстрани. Проверката на тръжната документация ще продължи едва след отстраняване на нередностите. Бенефициентите могат да проведат обществената поръчка, като включат в нея одобрените от Държавен фонд „Земеделие” критерии за подбор на кандидатите и критерии за оценка на офертите.

 

            Моля всички бенефициенти да се запознаят и да спазват стриктно Процедурата за осъществяване на предварителен и/или последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР.  Виж всички новини