начало » новини » Важно съобщение за общини с договори по ПРСР с краен срок на изпълнение 2012

Новини
Важно съобщение за общини с договори по ПРСР с краен срок на изпълнение 2012

2012-02-13

Общините, които имат сключени договори за отпускане на финансова помощ с ДФ „Земеделие” по мерките от ПРСР със 30 месечен срок на изпълнение, считано от датата на подписването им и са възложители по ЗОП или НВМОП, могат да подават искане за сключване на анекс за удължаване срока на изпълнение на проекта.
 

Съгласно изменение на националното законодателство от 2011 г., одобреният проект се изпълнява в срок до 30 месеца, считано от датата на получаване на решението за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват възложители по ЗОП или НВМОП.
 

Искането за промяна на срока на договора за отпускане на финансова помощ се подава не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора.

В случай, че общината не е получавала авансово плащане по проекта, е необходимо да подаде:

1. Мотивирано искане за промяна на договора, в което ясно се описва исканата промяна и се обосновава необходимостта от нея.


В случай, че общината е получила авансово плащане, необходимите документи са:

1. Мотивирано искане за промяна на договора, в което ясно се описва исканата промяна и се обосновава необходимостта от нея.


2. Банкова гаранция или запис на заповед или при поръчителство - удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им - оригинал или заверено копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителството и др.) и тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие;

3. Решение на Общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на Общинския съвет за одобряване на запис на заповед.

13 февруари 2012                                                          ДФ „Земеделие” –
                                                                                    Разплащателна агенция

 


 Виж всички новини