начало » новини » Информация за общините, които ще кандидатстват за безлихвен заем

Новини
Информация за общините, които ще кандидатстват за безлихвен заем

2012-11-05

Информация за общините, които ще кандидатстват за безлихвен заем

 

 

По повод на предстоящия прием на заявки за безлихвен заемот централния бюджети отправените запитвания от бенефициенти – общини, ДФ „Земеделие” напомня следното: 

  1. Бенефициентите – общини, които искат да кандидатстват за безлихвен заем в рамките на 2012 година, трябва във възможно най-кратък срокда подадат заявка за окончателно плащане, заедно със заявката за безлихвен заем, в съответните Регионални разплащателни агенции на ДФ „Земеделие”. Общините трябва да имат предвид, че съгласноПостановление № 59 на МС от 11.03.2011, заемите от централния бюджет се предоставят до 30 ноември на съответната календарна година. Това означава, че за да може да оторизиразаемите в срок, ДФ „Земеделие” трябва да разполага с достатъчно време, за да извърши всички необходими проверки, включително административни проверки, проверки на място и др.
  2. Обръщаме внимание на често срещани проблеми и допускани грешки при обработката на заявките за окончателно плащане и безлихвен заем:

              2.1. Грешки при заявяването на размера на финансовата помощ. Помощта се изчислява като се вземе по-малката от   следните две стойности:

              - реално извършените и платени разходи;

             - одобрените от ДФЗ разходи (това са разходите, включени в таблицата за разходите към договора или анекса с ДФ „Земеделие”).

       Когато има одобрен процент на финансовата помощ, размерът на горепосочената стойност на разходите се умножава по одобрения процент (това е, когато не е наложена финансова корекция).
 

    Пример:

1. По договор с ДФЗ са одобрени разходи за строителство (съставени от конкретни позиции по КСС) на стойност 100 000 лева. При изпълнение на строителните дейности, реално на обекта са вложени по-малко материали по конкретни позиции от договорените по договор със строителя. Реално изпълнените строителни дейности са на стойност 80 000 лева. Одобреният процент на финансовата помощ е 100%. В заявката за плащане се записват 80 000 лева.

2. По договор с ДФЗ са одобрени разходи за строителство (съставени от конкретни позиции по КСС) на стойност 100 000 лева. При изпълнение на строителните дейности, реално на обекта са вложени повече материали по конкретни позиции от договорените по договор със строителя. Реално изпълнените строителни дейности са на стойност 120 000 лева. Одобреният процент на финансовата помощ е 100%. В заявката за плащане се записват 100 000 лева.

*Одобрената субсидия се съставя от отделните позиции към количествено-стойностната сметка, а не като обща сума.

Например, в Клон 1 са одобрени позиции „Изкоп:100м3 по 6,00 лв. = 600 лв.” и „Уплътняване земни почви:200 м3 по 20,00 лв. = 4000 лв.” Ако реално изпълнените количества са следните: „Изкоп:200м3 по 6,00 лв. = 1200 лв.” и „Уплътняване земни почви:170 м3 по 20,00 лв. = 3400 лв.”, бенефициентът няма да заяви 4600 лв. като финансова помощ. В този случай, бенефициентът ще сумира най-малките стойности по съответните позиции и ще заяви общата сума от 4000 лв. (одобрената сума за позиция „Изкоп:100м3 по 6,00 лв. = 600 лв.” и извършената сума за позиция „Уплътняване земни почви:170 м3 по 20,00 лв. = 3400 лв.”)

        2.2. *Следното описание цели единствено да помогне при изчисляването на точната сума, която се заявява от бенефициента (вкл. при наложена финансова корекция). Отделно, към заявката за плащане, бенефициентът прилага всички изискуеми документи за инвестицията с реално извършените количества и договорените им стойности.

Когато има наложена финансова корекция от Дирекция „Договориране по ПМРСР” към ДФЗ, бенефициентът трябва да знае следното: Допустима е стойността на реално изпълнените и платени количествено-стойностни сметки (КСС) по одобрения договор от ДФЗ с изпълнителя, намалени с процента финансова корекция. Когато има неизпълнения по позициите, изписани в съгласуваните с ДФ „Земеделие” КСС, единичната цена на всяка една позиция от КСС трябва да се намали с процентана наложената финансова корекция, за да изчислите каква обща сума трябва да се заяви като субсидия към заявката за плащане.

Пример: Заявената инвестиция от страна на бенефициента с КСС от 12 позиции е за сумата от 100000 лв. Върху същата инвестиция се налага финансова корекция в размер на 5% (5000 лв.). За същите тези 12 позиции и същите количества се одобрява субсидия с общ размер 95000 лв. (съответно корекцията се отразява на всяка една единична цена). Впоследствие, когато същите количества, взети от всяка една позиция, се умножат по съответната коригирана единична цена, общата сума трябва да е равна на 95000 лв. Ако някоя от тези 12 позиции е с намалено количество при изпълнение, бенефициентът трябва да умножи това намалено количество по коригираната единична цена и да изчисли общата сума за заявяване в заявката за плащане.

   2.3. Когато в подписаният с ДФ „Земеделие” договор има одобрена позиция „непредвидени разходи” (с одобрения изпълнител), трябва да се има предвид, че тези „непредвидени разходи” могат да се заявят единствено по позициите, фигуриращи в одобрените КСС към Договор със съответния изпълнител, избран чрез тръжната процедура.

   2.4. Да се представя Удостоверение от съответната търговска банка за разкрита целева извънбюджетна банкова сметка с код 7443 за получаване и разходване на администрираните от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” средства от европейските земеделски фондове, удостоверяващо, че сметката е по код 7443 и че титуляр е ползвателят на финансова помощ, съответният бенефициент – община /съгласно изискванията на ДДС № 08/04.04.2008 г./;

   2.5. Да се представя Удостоверение от съответната търговска банка за открита бюджетна сметка с код 7304, съгласно чл.5, т.1 и т.2 от Постановление № 59 на МС от 11.03.2011 за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване, съгласно сключен договор №..................... от ..................................... г. между Община ............................ и ДФ “Земеделие”.”

   2.6. Да не се представят други счетоводни документи, освен тези, изискуеми от съответните наредби. Също така, да не се представят допълнително обобщени приемо-предавателни протоколи за извършената инвестиция, тъй като не се изискват по наредба /с изключение на мярка 313/.

       При възникнали допълнителни въпроси, казуси и неясноти, служителите от дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони”, отдел „Общински и горски мерки”, са на Ваше разположение за отговор.

  

5 ноември 2012 г.                                                           ДФ „Земеделие” –

                                                                                               Разплащателна агенция

 

 

  Виж всички новини