начало » новини » Обявен е графикът за прием на проекти по ПРСР

Новини
Обявен е графикът за прием на проекти по ПРСР

2011-03-28

Индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)през 2011 г. есъобразен с възможностите за обработка и одобрение от Разплащателна агенция и цели максимално обхващане на всички мерки. Приемът ще бъде открит на 14 март и ще приключи до края на годината, като по различните мерки сроковете ще имат различна продължителност.

Това беше обявено днес при официалното откриване на информационната кампания за ПРСР, в което участваха зам. министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Светослав Симеонов, директорът на Службата за съвети в земеделието Любомир Маринов, зам. изпълнителният директор на ДФЗ Мюхеттин Караоглан и др.

      По мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” приемът на проекти ще започне на 14 март и ще продължи до края на годината. Открит „прозорец” по гарантираните бюджети на 121 мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” е планиран в периода 14-и март – 3-и април 2011 г. и в периода от 4-и до 15-и юли т.г.

      По мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” графикът е насрочен в периода 3-и октомври - 4-и ноември 2011 г.

      По мярка 114 „Използване на консултантски услуги и фермери и собственици на гори” – от 30-и юни до 30-и септември.

      По мярка 142 „Създаване на организации на производителите” приемът ще бъде от 14-и март до края на годината. За да се насърчи сдружаването на производителите, министерството и фондът ще осъществят активна информационна кампания, която да разясни предимствата на субсидирането по тази мярка.

      По 123 мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” проекти ще се приемат между 1-и август и 2-и септември.

      За 141 мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” приемът ще се извърши на два етапа - от 4-и април до 29-и юли и от 31-и октомври до края на годината. „Важно е да се отбележи, че от месец май проектите по тази мярка ще започнат да се разглеждат от областните дирекции на фонда по места, с което ще реализираме очакваната децентрализация при обработката на документите”, поясни изпълнителният директор на фонда Светослав Симеонов.

      По горските мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” отворените „прозорци” ще бъдат в периода 4-и април – 29 април и 5-и септември – 4-и ноември.

      От 31 октомври до 9-и декември е планираният прием за проекти по мерките 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

      По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” приемът ще бъде от 3-и до 28-и октомври. Графикът е индикативен и подлежи на промени, обясни зам. министър Боянова.

      Откриването на приема по общинските мерки ще зависи от решението на Европейската комисия, пред която българската страна е предложила прехвърляне на средства, наложено заради изчерпване на ресурса по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. През юни ще се реализира единствено приемът на проекти по тази мярка, в частта за социални проекти, свързани със закриване на социалните домове за деца без родители и изграждането на специални центрове, които да поемат грижите за тези деца. Ресурсът за тези проекти възлиза на 6 млн. лв.  Виж всички новини