начало » новини » От 18 октомври започва прием на проекти по мярка 111 за професионално обучение по ПРСР

Новини
От 18 октомври започва прием на проекти по мярка 111 за професионално обучение по ПРСР

2010-09-24

По Мярка 111 от програмата се предоставя помощ за обучения чрез курсове и информационни дейности в областта на земеделието и горите. Мярката е насочена и към повишаване на квалификацията на земеделските производителии собствениците на гори, както и на заетите в техните стопанства. Обучението за фермерите е абсолютно безплатно.

Финансовата помощ се предоставя на обучаващиорганизации, коитомогат да бъдат публични или частни институции в системата на професионалното образование и обучение, лицензирани съгласно българското законодателство и регистрирани по Закона за професионалното образование и обучение, както и висши училища, регистрирани по Закона за висшето образование.

 

В допълнение, за обучение чрез информационни дейности, са допустими за подпомагане също юридически лица с нестопанска цел и научни институти с предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на земите и околната среда.

 

При кандидатстване, обучаващите организации разработват проекти за обучение, които трябва да съдържат:

- подробно разработени учебни програми за всеки курсили информационна дейност с обоснована тема, по която ще се провежда обучението; планиран брой обучаеми; планирани региони, в които ще се провеждат дейностите; бюджет на разходите; график на провеждане за всеки курс и информационна дейност.

 

Допустими за подпомагане са курсове, които могат да бъдат с продължителност до 150 часа и краткосрочни - с продължителност до 30 часа. Финансират се и информационни дейности като семинари, информационни сесии или работни срещи с продължителност от 6 до 18 часа. Темите на курсовете могат да обхващат различни области на растениевъдството, животновъдството, лесовъдството и агроекологията.

 

Трябва ясно да се разграничиусловието, че допустимите за подпомагане обучения, не са част от редовни програми или системи за обучение по земеделие и горско стопанство за среднитеили висши училища. Подпомагат се дейности за обучение по проекти, които се осъществят на територията на цялата страна, като общата продължителност на всички дейности по един проект не може да надвишава 18 месеца.

 

Финансовата помощ се предоставя в размер на 100 % от общите одобрени разходи. Разходите, които РА покрива по мярката са за разработване на учебната програма, разходи за самото обучение, наема на помещенията, както и осигуряване на учебните материали, изплащането на лекторските хонорари, пътните и административни разходи за организация и управление.

 

Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице не може да надвишава левовата равностойност на 1750 евро за курсове от 150 учебни часа, левовата равностойност на 350 евро за курсове от 30 учебни часа, както и левовата равностойност на 210 евро за информационни дейности.

 

Също така е важно да се отбележи, че са допустими междинни плащания за проекти за обучение чрез повече от един курс или повече от една информационна дейности при условие, че размерът на всяко междинно плащане надвишава левовата равностойност на 8 000 евро.

 

Междувременно през тази седмица Държавен фонд „Земеделие” разплати проекти за над 4.3 млн. лв. по общо 19 проекта от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.От тях 15 проекта са по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" – на обща стойност 3.8 млн. лв., а останалите са по мерки 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти".

 

24 септември 2010 г.                                                                                                         ДФ „Земеделие” –   Разплащателна агенция Виж всички новини