начало » новини » Проекти по 121 мярка на ПРСР за модернизация на птицефермите и за подобряване на качеството на млякото ще бъдат предварително кредитирани

Новини
Проекти по 121 мярка на ПРСР за модернизация на птицефермите и за подобряване на качеството на млякото ще бъдат предварително кредитирани

2011-02-25

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” прие на вчерашното си заседание решение за кредитиране и предоставяне на допълнителна държавна помощ на лица с одобрени проекти и сключени договори за отпускане на финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР. Решението важи за инвестиции, свързани с постигане на минималните изисквания за защита и хуманно отношение към кокошки-носачки и постигане на качество при производство и съхранение на сурово мляко.

      Земеделските производители, кандидатстващи с проекти по мярка 121 в тези две направления, ще имат право на увеличен размер на субсидията по мярката под формата на държавна помощ. Допълнително предоставяната помощ ще бъде между 5 и 25 % в зависимост от вида на инвестициите, местоположението на животновъдните обекти и дали кандидатите отговарят на условията за млади фермери. Чрез тази допълнителна помощ се предвижда общият размер на субсидията да достигне до 60% от одобрените инвестиционни разходи, а за кандидатите в необлагодетелстваните райони - до 75%.

      Приемът на проекти ще се осъществява в периода 14 март - 3 април 2011 г. По мярката ще бъдат подпомагани ферми за производство на краве мляко от ІІ-ра и ІІІ-та група  и птицеферми с неуголемени клетки за кокошки носачки.

      За реализация на инвестициите си земеделските производители могат за кандидатстват за пряк кредит от ДФ „Земеделие” при 6-процентна годишна лихва. Ако кредитът се отпуска от търговска банка, която е рефинансирана от фонда, тогава начислената годишна лихва ще бъде 9%. Срокът за погасяване на кредита е до 60 месеца при 24 месеца гратисен период - за главницата. Кандидатстването за тези заеми може да се осъществява едновременно с подаването на проекта по мярка 121 или в срок до 3 месеца от одобрението на проекта по мярката. След реализация на проекта получената субсидия ще се използва за намаляване на дълга по предоставения кредит. Виж всички новини