начало » новини » Стартира нова мярка за консултиране на фермери и собственици на гори

Новини
Стартира нова мярка за консултиране на фермери и собственици на гори

2011-10-24

       През ноември тази година за първи път ще бъде отворена Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Целта на мярката е да повиши техническите и икономически знания на заетите в селските и горски стопанства и да помогне за по-доброто им и устойчиво управление.

       Прилагането на мярката ще бъде напълно децентрализирано. Този подход намалява срока за разглеждане на заявления до три месеца от крайния срок за прием. Системата за точково оценяване ще дава приоритет на младите фермери, кандидатите по Мярка 214 и на млекопроизводителите.

       Консултациите за собственици на гори ще включват запознаване с горското законодателство, с вещното право и съвременните практики за стопанисване на горите, както и със значението им за екосистемите. Предвижда се и обучение по планирането на лесовъдски дейности и защитата на масивите от пожари, насекоми и болести.

       Консултациите за фермери ще включват задължителни и допълнителни консултантски услуги. Като част от задължителните консултантски услуги (Група А) ще бъде изготвяна оценка на стопанствата за степента на т.нар. кръстосаното съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС). Те са в сферата на екологията, безопасността на храните, здравето на животните и растенията, хуманното отношение към животните, както и поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние. Достигането на стандартите на ЕС за безопасност на труда също ще бъде взето предвид. Предвижда се най-малко едно посещение на фермите за изготвянето на такава оценка.

       Допълнителните консултантски услуги за фермери (Група Б) могат да обхващат няколко компонента: консултации за управлението на стопанството; зарастениевъдството и животновъдството; както и консултации по Мярка 214 „Агроекологични плащания”.

       Максималната финансовата помощ ще бъде в размер на 80% от одобрените разходи, но не повече от 1 500 евро за пълен комплект консултации за фермери и 240 евро за собственици на гори.

 

24  октомври  2011 г.                           ДФ „Земеделие” –

                                                         Разплащателна агенция

 Виж всички новини