начало » новини » Удължават срока за подаване на документи за външни оценители

Новини
Удължават срока за подаване на документи за външни оценители

2012-04-06

       Срокът за подаване на документи по процедурата за одобрение на външни оценители за обосноваността на заявените разходи по проекти отПрограмата за развитие на селските райони (ПРСР),е удължен до 20април 2012 г.

       Изискванията, на които кандидатите трябва да отговарят, както и необходимите документи са публикувани на следните електронни адреси:

https://www.dfz.bg/bg/uvedomlenia/obqvlenie-prsr-dfz/

https://www.prsr.bg/beneficiaries/index.html

       Процедурата за одобрение на кандидати за външни оценители ще се извършиот назначена за целта комисия.Тяще разглежда всяко постъпило заявление, като прецени дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на основните и на специфичните изисквания, посочени в обявлението.В резултатна това, комисията ще изготвисписъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

      В списъка на допуснатите кандидати ще бъдат посочени датата, часът и мястото на провеждането на събеседването.

      Списъци и други съобщения, свързанис провеждането на процедурата за одобрение на външни оценители,ще бъдат обявявани на сайтовете нафонд „Земеделие”:www.dfz.bg (http://www.dfz.bg) и www.prsr.bg (http://www.prsr.bg).

 

6 април 2012 г.                                              ДФ „Земеделие” –

                                                                       Разплащателна агенцияВиж всички новини