начало » новини » Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР

Новини
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР

2012-02-07

 

            Съгласно § 45 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 и чл.115 от Постановление № 367 на МС от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. (обн. в ДВ бр.  106 от  30.12.2011г.), през 2012 г. Държавен фонд „Земеделие” започва финансирането на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Редът за финансирането на разходите е следният:

      1. Фонд „Земеделие” ще финансира разходи за ДДС към авансовото, както и при междинно и окончателно плащане по съответния проект; 

      2. След като Фонд „Земеделие” одобри всяка проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител, разходите за ДДС ще се финансират в размер до 20% от одобрената сума към заявката за авансово плащане, която е в размер до 50% от одобрените разходи по проекта; 

      3. При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане; 

     4.  Когато бенефициентите по ПРСР са кандидатствали за безлихвен заем по Постановление № 59 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г.; изм., бр. 91 от 2011 г.), ДФ „Земеделие” ще извършва проверка на цялостното изпълнение на проекта и ще финансира разходите за ДДС след като одобри окончателния размер на субсидията по проекта; 

      5. При разходи за ДДС по ал. 5 и 6 от чл.115 на Постановление № 367 на Министерския съвет, ДФ „Земеделие” ще приспада разликата между изплатената сума за ДДС към заявката за авансово плащане и сумата за ДДС, получена въз основа на реално извършените и допустимите за финансиране разходи по ПРСР. 

За да кандидатстват за възстановяване на разходите за ДДС, общините трябва да подадат следните документи по образец в регионалните разплащателни агенции на Фонд „Земеделие”: 

1.  За финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане:

                   Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане; 

                   Банкова гаранция в оригинал или запис на заповед в оригинал, издадена от кмета на общината, в размер на       110 % от стойността на заявеното авансово плащане на ДДС за срока на договора между ползвателя и ДФ „Земеделие”-РА, удължен с шест месеца;

                   Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или решение на общинския съвет за одобряване  на запис на заповед.

       2.  За финансиране на разходи за ДДС към заявка за междинно или окончателно плащане:

            Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за междинно/окончателно плащане; 

            Декларация за упражняване правото на данъчен кредит с приложение – опис на фактурите.

 

  

7 февруари 2012 г.                      ДФ „Земеделие” –

                                                     Разплащателна агенция

 

  Виж всички новини