начало » новини » Фонд „Земеделие” открива прием по Мярка 123 след броени дни

Новини
Фонд „Земеделие” открива прием по Мярка 123 след броени дни

2011-08-09

       Приемът по Мярка 123 „Добавянена стойност към земеделските и горски продукти” ще продължи от 15 август до 16 септември. Допустими за подпомагане са само дейности, свързани с преработването и маркетинга на горски, млечни, месни и пчелни продукти, както и с преработката и маркетинга на зърнени, технически и медицински култури; растителни и животински масла и мазнини; плодове и зеленчуци; фуражи; гроздова мъст, вино и оцет. По мярката ще се приемат и инвестиционни предложения за производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти, с изключение на тази, произведена от рибна биомаса. Съгласно заповедта за прием, предвиденият бюджет е в размер на 68 364 991 евро плюс неусвоения бюджет от предишен приемен период.

       Фондът напомня на своите кандидати, че стопаните с одобрени проекти, свързани с преструктурирането на сектор мляко, ще получават с 10 % по-големи субсидии. Същото се отнася и за проектите за подобряване на енергийната ефективност и за производство на енергия от биомаса.

       След 10 дни – на 19 август, изтича и срокът за прием по Мярка 121 „Модернизиранена земеделските стопанства”. Приемът е открит за животновъди с проекти по следните направления: прилагане на Нитратната директива, привеждане на земеделските стопанства от и извън сектор „Мляко” в съответствие със стандартите на Общността,включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО; закупуване на съоръжения, оборудване инедвижима собственост(включително трайни насаждения),необходими за преминаване на стопанствата към биологично производство.Стопаните с одобрени проекти по Нитратната директива също ще получават с 10 % повече средства, отколкото тези с предложения за други дейности по мярката.

       През 2011 г. във фонда са постъпили 223 заявления по Мярка 121, като 56 от тях са подадени през последния прием – от 25.07.2011 г. Общият размер на субсидиите по мярката, за които се кандидатства, е близо 52 500 000 лева.

 

9 август 2011 г.                                           Държавен фонд „Земеделие”-

                                                                      Разплащателна агенцияВиж всички новини