начало » новини » Фонд „Земеделие” отпусна 55 млн. лв. за кредитиране на проекти по ПРСР през 2012 г.

Новини
Фонд „Земеделие” отпусна 55 млн. лв. за кредитиране на проекти по ПРСР през 2012 г.

2013-01-15

       Схемата за рефинансиране на търговски банки кредитира проекти по 8 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Те са 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите", 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи", 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Схемата се прилага в сътрудничество с 21 търговски банки, с които фонд „Земеделие“ има сключени договори. Така бенефициентите могат да се възползват от по-изгодни условия за кредитиране – фиксирана годишна лихва от 7 % и срок на погасяване до 60 месеца, включително срока за усвояване и гратисния период.

       През 2012 бе отбелязан засилен интерес към схемата. Бяха финансирани 248 проекта по четири от мерките на програмата – 121, 123, 311, 312. Най-много като брой и стойност са кредитите за модернизиране на земеделските стопанства – общо 131 броя, а ресурсът за тях възлиза на над 23,3 млн. лв. Други 58 кредита за 15,5 млн. лв. са отпуснати за създаване и развитие на микропредприятия.

       Разпределението на предоставените през 2012 г. средства по мерки

 

Мярка от ПРСР

Брой кредити

Отн. дял (%)

Предоставен кредитен ресурс (лв.)

Отн. дял (%)

121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

131

52.82%

23 395 805

42.79%

123 „Добавяне на стойност към земеделки и горски продукти”

25

10.08%

6 502 123

11.89%

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

34

13.71%

9 208 777

16.84%

312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

58

23.39%

15 574 462

28.48%

Общо:

248

100%

54 681 167

100%

      
       Схемата за рефинансиране на търговски банки стартира в края на 2011 г. До момента от банките е заявен ресурс за 296 кредита в размер на 69 млн. лева. Инвестиционната стойност на проектите по тези заеми е над 122 млн. лева. Благодарение на изгодните и достъпни условия за кредитиране голяма част от проектите вече са реализирани и европейските субсидии са усвоени. Предстои да бъдат изпълнени и останалите инвестиционни намерения, а субсидиите да бъдат изплатени през 2013 г.

       За да отговори на засиления интерес на бенефициентите, фонд  „Земеделие”е осигурил достатъчен финансов ресурс за прилагане на схемата и през новата година. Подробности за начина на кандидатстване, както и пълен списък на банките партньори, могат да бъдат намерени на сайта на www.prsr.bg/, в менюто „Стъпки за кредитиране”.

  

      15 януари 2013 г.                                                             ДФ „Земеделие” –

                                                                      Разплащателна агенцияВиж всички новини