начало » За програмата

За програмата
За програмата

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013г.

     Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се прилага в България за програмния период 2007 – 2013 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда,както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Това са и целите заложени в Националния стратегически план за развитие на селските райони.

Програмата за развитие на селските райони е официално одобрена на 19 февруари 2008 г. с решение на Европейската Комисия № 755. Общият бюджет на Програмата за периода 2007-2013 г. възлиза на 3, 242 млрд. евро, от които 2, 609 млрд. евро от ЕС и 0,632 млрд. евро от държавния бюджет. Финансовият ресурс е по програмата е разпределен по приоритетни оси, които от своя страна са разделени по  конкретни мерки за финансово подпомагане на отделните кандидати.

Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в зависимост от типа на прилаганата мярка и изпълняваните дейности. Тя варира между 40% и 100% от общата стойност на проекта в зависимост дали кандидатът е частно лице или община. За част от мерките безвъзмездната помощ се предоставя на площ (обработваема земя или гори) или на земеделско стопанство (например при подпомагане на млади фермери и полупазарни стопанства).

Управляващ орган на ПРСР е Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните. Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна, чрез своите 28 областни дирекции, прилага отделните мерки за финансово подпомагане по програмата като приема, обработва, одобрява и разплаща подадените проектни предложения.

Допустимите кандидати за получаване на безвъзмездна финансова помощ по всяка мярка от програмата се определят с наредби, издадени от Министъра на земеделието и храните. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” издава, а Министърът на земеделието и храните утвърждава Заповеди, с които се отваря прием на проектни предложения по отделните мерки на програмата.

Мерките за финансово подпомагане по програмата са обединени в 4 приоритетни оси, както следва:

· Ос 1: “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектори” – 37% от бюджета на ПРСР;

· Ос 2: “Подобряване на околната среда и природата” – 24% от бюджета;

· Ос 3: “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” – 27% от бюджета;

· Ос 4: “ЛИДЕР” (от френски: "Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони") – 2,5% от бюджета.

Допустимите кандидати по програмата са:

·  Земеделски производители/фермери;

·  Собственици на гори и техните асоциации, горски кооперации; държавни лесничейства; микропредприятия, преработващи горски продукти; национални паркове и др.;

·  Признати организации на производители;

· Предприятия от хранително-вкусовата промишленост;

·  Предприятия в сектори, различни от земеделието, работещи в селските райони;

· Общини в селските райони;

· Неправителствени организации и читалища;

· Официално регистрирани религиозни институции;

· Местни инициативни групи.