начало » Нормативна база

Нормативна база
Наредби

НАРЕДБА № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

НАРЕДБА № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г.

НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

 Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г., изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 23.12.2008 г., бр. 9 от 2.02.2010 г., в сила от 2.02.2010 г., попр., бр. 29 от 16.04.2010 г., изм. и доп., бр. 37 от 18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм., бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм., бр. 75 от 24.09.2010 г., изм. и доп., бр. 18 от 1.03.2011 г., бр. 67 от 30.08.2011 г., в сила от 30.08.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2012 г., в сила от 6.04.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.

 

НАРЕДБА № 10 от 27.09.2011 г.

НАРЕДБА № 10 от 27.09.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 79 от 11.10.2011 г., в сила от 11.10.2011 г.

 

НАРЕДБА № 10 от 03.04.2008 г.

НАРЕДБА № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. и доп., бр. 9 от 2.02.2010 г., изм., бр. 28 от 5.04.2011 г., в сила от 5.04.2011 г., изм. и доп., бр. 41 от 31.05.2011 г.  

НАРЕДБА № 14 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г.

НАРЕДБА № 14 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА "ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.

Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г.

НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г.

НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставянена безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойносткъм земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие населските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 61 от 8.07.2008 г., в сила от 8.07.2008 г.,изм. и доп., бр. 37 от 18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм., бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. идоп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., бр. 65 от 23.08.2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм., бр. 68от 2.09.2011 г., в сила от 2.09.2011 г., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., всила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г

НАРЕДБА № 20 от 07.07.2008 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 65 от 22.07.2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 11.04.2009 г., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., доп., бр. 5 от 14.01.2011 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., бр. 71 от 18.09.2012 г., в сила от 18.09.2012 г., бр. 105 от 6.12.2013 г., в сила от 6.12.2013 г., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 29.08.2014 г.

НАРЕДБА № 21 от 07.07.2008 г.

НАРЕДБА № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., доп., бр. 5 от 14.01.2011 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., бр. 28 от 6.04.2012 г., в сила от 6.04.2012 г., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г.

НАРЕДБА № 22 от 07.07.2008

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 67 от 29.07.2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 11.04.2009 г., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., доп., бр. 5 от 14.01.2011 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 105 от 6.12.2013 г., в сила от 6.12.2013 г.

НАРЕДБА № 23 от 18.12.2009 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 1 от 5.01.2010 г., в сила от 5.01.2010 г., изм. и доп., бр. 38 от 21.05.2010 г., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп., бр. 5 от 14.01.2011 г., изм. и доп., бр. 81 от 18.10.2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм., бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 27.12.2011 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г., бр. 107 от 13.12.2013 г., в сила от 13.12.2013 г., изм., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г., бр. 62 от 29.07.2014 г., в сила от 29.07.2014 г., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 29.08.2014 г.

НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008 г.

 Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., в сила от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 56 от 23.07.2010 г., в сила от 23.07.2010 г., бр. 5 от 14.01.2011 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., бр. 79 от 16.10.2012 г., в сила от 16.10.2012 г., бр.44 от 17.05.2013 г., в сила от 17.05.2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., в сила
от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 56 от 23.07.2010 г., в сила от 23.07.2010 г., бр. 5 от
14.01.2011 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., бр. 79 от 16.10.2012 г., в сила от 16.10.2012 г., бр.
44 от 17.05.2013 г., в сила от 17.05.2013 г.
 

НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008 г.

 

НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 71 от 12.08.2008 г., изм. и доп., бр. 11 от 9.02.2010 г., в сила от 9.02.2010 г., бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и доп., бр. 78 от 5.10.2010 г., в сила от 5.10.2010 г., бр. 30 от 12.04.2011 г., бр. 49 от 28.06.2011 г., в сила от 28.06.2011 г., бр. 68 от 2.09.2011 г., в сила от 2.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2012 г., в сила от 6.04.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., бр. 75 от 27.08.2013 г., в сила от 27.08.2013 г., бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 1.08.2014 г., доп., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 29.08.2014 г.  

НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г.

 

НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2008 г., изм. и доп., бр. 11 от 9.02.2010 г., в сила от 9.02.2010 г., бр. 37 от 18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010 г., бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., бр. 78 от 5.10.2010 г., в сила от 5.10.2010 г., бр. 30 от 12.04.2011 г., бр. 49 от 28.06.2011 г., в сила от 28.06.2011 г., бр. 68 от 2.09.2011 г., в сила от 2.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2012 г., в сила от 6.04.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., бр. 75 от 27.08.2013 г., в сила от 27.08.2013 г., бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 12.11.2013 г., изм., бр. 105 от 6.12.2013 г., в сила от 6.12.2013 г., изм. и доп., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г., доп., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 29.08.2014 г.

НАРЕДБА № 27 от 5.08.2008 г.

НАРЕДБА № 27 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 19.08.2008 г.

Издадена от Министерството на земеделието и хранитеОбн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г.

НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г.

НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 74 от 22.08.2008 г., в сила от 22.08.2008 г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр. 41 от 31 Май 2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г.

НАРЕДБА № 29 от 11.08.2008 г.

 

НАРЕДБА № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 76 от 29.08.2008 г., изм. и доп., бр. 37 от 18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм., бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и доп., бр. 72 от 16.09.2011 г., в сила от 16.09.2011 г., попр., бр. 76 от 30.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г., бр. 72 от 16.08.2013 г., в сила от 16.08.2013 г., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 29.08.2014 г.

НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008 г.

 

НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 77 от 2.09.2008 г., изм. и доп., бр. 37 от 18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм., бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., бр. 72 от 16.09.2011 г., в сила от 16.09.2011 г., попр., бр. 76 от 30.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г., бр. 78 от 6.09.2013 г., в сила от 6.09.2013 г., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 29.08.2014 г.

НАРЕДБА № 32 от 12.09.2008 г.

 

НАРЕДБА № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 83 от 23.09.2008 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., бр. 30 от 12.04.2011 г., бр. 76 от 30.09.2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., бр. 28 от 6.04.2012 г., в сила от 6.04.2012 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г., бр. 73 от 20.08.2013 г., в сила от 20.08.2013 г., доп., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 29.08.2014 г.