начало » СТАТУС НА ПРОЕКТИ - ДОГОВОРИРАНЕ

Статус проекти
Последна актуализация: 2018-10-25

УРН        

УРН: 181497
БЕНЕФИЦИЕНТ: "Биосим" ЕООД
ИД НОМЕР: 28/04/1/0/01732
ДАТА ИД: 15.5.2015
СЪСТОЯНИЕ: ОТКАЗ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПОРАДИ НЕДОСТАТЪЧЕН БЮДЖЕТ
МЯРКА: (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
Общ брой на получените точки от предварителната оценка на проекта: 26

УРН: 181497
БЕНЕФИЦИЕНТ: "Биосим" ЕООД
ИД НОМЕР: 28/04/1/0/02512
ДАТА ИД: 8.12.2016
СЪСТОЯНИЕ: ОТКАЗ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПОРАДИ НЕДОСТАТЪЧЕН БЮДЖЕТ
МЯРКА: (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
Общ брой на получените точки от предварителната оценка на проекта: 48
Забележка: В момента се разглеждат проекти с 54 и повече точки от предварителната оценка по критериите за подбор.
Проекти при, които изпълнението, на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства: Над 10 работни места 10 точки
Проекти, представени от кандидати, които извършват земеделска дейност най-малко три години към момента на кандидатстване: 10 точки
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на селски район в страната: 10 точки
Проекти с инвестиции и дейности, за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата: Над 10% 8 точки
Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост пряко свързани с производството, съхранението и подготовката на продукцията за продажба, включително съоражения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях: 10 точки


    Етапи при договориране на проект

 • 1. Прием на проекта в ОПСМП (Областна дирекция)

 • 2. Проверка за окомплектованост на проекта на ниво ОПСМП

 • 3. Изпратен проект в Централно управление - София

 • 4. Документална проверка - Контролен лист 1

 • 5. Проверка за допустимост на проекта и дейностите на кандидата - Контролен лист 2

 • 6. Изпратено уведомително писмо за отстраняване на неясноти и непълноти в проекта

 • 7. Повторна проверка на КЛ1 и КЛ2 след отговор на уведомителното писмо

 • 8. Изчисления относно размера на допустимите инвестиции на Контролен лист 3

 • 9. Проверка на Бизнес плана относно възвръщаемостта и рентабилността на проекта за 5 или 10 годишен период

 • 10. Попълване на таблица за оценка по критерии на проекта

 • 11. Попълване на отчет на съответствие

 • 12. Проекта се докладва на ЕКОП (Експертна комисия за осигуряване на прозрачност)

 • 13. Изготвяне и изпращане на уведомително писмо за одобрение или отказ на проекта

 • 14. Сключен договор за финансиране на проекта

 • 15. Отказ за финансиране

 • 16. Отказ за финансиране поради недостатъчен бюджет

 • 17. Анулиране на проекта

 • 18. Оттеглено заявление