начало » Мярка 322

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"

Нормативна база: Наредба № 24 от 29.07.2008 г.

Цели на мярката:

Подобряване на средата за живот в населените места от селските райони.

Максимална субсидия (лв.)

Една община може да бъде подпомогната за проекти одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР Финансовата помощ е в размер на 100 % от общата стойност на допустимите разходи за проекти на общини.
Максималният размер на допустимите разходи за проект, представен от читалища, местни поделения на вероизповедания, както и от юридически лица с нестопанска цел, граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, е левовата равностойност на 500 000 евро.Финансовата помощ е в размер на 70 % от общата стойност на допустимите разходи за проекти на читалища или юридически лица с нестопанска цел и др.

Допустими дейности

1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски
площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;
2. Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно
значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална
планировка;
3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на
прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и
вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на
населеното място;
5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично
осветление;
6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът
включва някоя от изброените инвестиционни дейности.

График за прием на документи

от 20.09.2010 до 22.10.2010

Необходими документи

Документи за кандидатсване
Заповеди за прием
НОРМАТИВНА БАЗА
ОБРАБОТКА НА ПРОЕКТИ НА НИВО ОТОРИЗАЦИЯ
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
Кандидатстване за авансово плащане с поръчителство (Договорите за поръчителство се представят в РА без вписана дата на титулната страница!)
Заявка за замяна на банкова гаранция/запис на заповед/договор за поръчителство
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане ( зпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г.)
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за междинно / окончателно плащане
ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Кандидатстване за безлихвен заем ( само при окончателно плащане )
АРХИВ