начало » Mярка 114

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Mярка 114 "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори"

Нормативна база: НАРЕДБА № 10 от 27.09.2011 г.

Цели на мярката:

1.  Подкрепа на земеделските стопани и собствениците на гори за подобряване устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги

2.  Подпомагане на земеделските стопани по въпросите на управлението на земята и на стопанствата и определяне на необходимите подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и с условията за поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние.

3.  Подкрепа на земеделските стопани и собствениците на гори за повишаване на конкурентоспособността на стопанствата, адаптиране и подобряване на производствената дейност чрез оценка и предоставяне на консултантска помощ за устойчиво управление и за рационално използване на възможностите за финансова помощ чрез различните инструменти на Общата селскостопанска политика.

Максимална субсидия (лв.)

  1. Финансовата помощ е в размер 80 % от общите допустими разходи, доказани с фактури и издадени въз основа на тях платежни документи.
  2. Общите допустими разходи не могат да надвишават левовата равностойност на 1500 евро за пълен комплект консултации на земеделски стопани.
  3. Общите допустими разходи не могат да надвишават левовата равностойност на 240 евро за комплект консултации на собственици на гори.

Допустими кандидати

  1. Юридически и физически лица и техните сдружения; еднолични търговци
  2. Общини

Допустими дейности

Комплект от консултации, които обхващат оценка, информация и съвети, предоставени на земеделския стопанин или собственик на гори от доставчик на консултантски услуги, определен като консултант, който е вписан в Регистъра на консултантите към Министерството на земеделието и храните.

Необходими документи

Други необходими документи
Регистър на одобрените кандидати
Резюме за мярката
Документи за кандидатсване
Заповеди за прием
НОРМАТИВНА БАЗА
  • НАРЕДБА № 10 от 27.09.2011 г. 4.88 MB | Свали
Образци на декларации
Заявка за плащане
АРХИВ